เงือนไขการเช่ารถ

ประกันภัย

ผู้เช่าต้องมัดจำค่าประกันกับบริษัท ณ วันแรกที่รับรถ กรณีรถเกิดความเสียหายผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น จำนวน 5,000บาท หรือ ผู้เช่าสามารถซื้อประกันภัยแบบเหมาจ่าย โดยจ่ายวันละ300บาท แต่ไม่ต้องจ่าย 5,000บาท โดยเงินประกันดังกล่าวทั้งสองกรณีจะครอบคลุมความเสียหายตามกรมธรรม์ที่บริษัททำไว้กับทางบริษัทประกันภัยเท่านั้น ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายอื่นที่นอกเหนือกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย กรณีผู้เช่าต้องการประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรมธรรม์ที่บริษัททำประกันไว้กับบริษัทประกัน ทางผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยเอง

กรณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากภายในรถเกิดความเสียหายเนื่องจากเปียกน้ำ ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งไม่รวมในค่าประกันที่มัดจำไว้หรือค่าประกันเหมาจ่าย

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ผู้ที่มีสิทธิในการขับรถต้องเป็นผู้ที่มีชื่อระบุในสัญญาผู้เช่าเท่านั้น และต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น

เอกสารประกอบการเช่า

สำเนาใบบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบขับขี่ พร้อมต้องแสดงเอกสารตัวจริง ณ วันทำสัญญาเช่ารถ

ข้อยกเว้นการชำรุดเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ

กรณีผู้เช่านำรถไปขับในถนนที่เป็นโคลน ขรุขระเป็นหลุมบ่อลึก หรือถนนลูกรัง ซึ่งเป็นผลทำให้รถเสียหายทั้งภายในและภายนอกทางผู้เช่าต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

กรณีที่ผู้เช่านำรถเช่าไปใช้งานนอกเหนือจากการเช่าขับ เช่น นำไปขนย้ายสิ่งของ ป้ายโฆษณา สารเคมี อุปกรณ์ก่อสร้าง สัตว์ ต้นไม้ หรืออื่นๆซึ่งมีผลให้รถเกิดความเสียหาย ทางผู้เช่าต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว มิฉะนั้นบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย

น้ำมันเชื้อเพลิง

ทางบริษัทจะทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่เต็มถัง ณ วันที่ส่งมอบรถให้ทางผู้เช่า และทางผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในปริมาณที่เต็มถังคืน ณ วันที่ส่งมอบรถกลับให้ทางบริษัท

เงื่อนไขการรับ-ส่งรถ

บริการส่ง-รับรถโดยไม่มีค่าบริการ ที่สนามบินเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่ และโรงแรม ที่พัก ในเขตเมืองเชียงใหม่ หากผู้เช่าต้องการรับ-ส่งรถ นอกเขตเมือง คิดอัตราค่าบริการรับ-ส่งตามความเหมาะสมของระยะทาง

กรณีรับ-ส่งรถหลัง20.00น. คิดค่าบริการครั้งละ 200บาท

กรณีส่งมอบคืนรถเกินเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้เช่าต้องจ่ายล่วงเวลา จำนวน200บาท/ชั่วโมง